HOME 人員 師資簡介
 

 
洪俊雄
 
特聘教授 兼系主任
     
環境生物技術實驗室
 
+886-4-22840441 ext 510
badger@nchu.edu.tw
 

盧至人
 
教授
     
生物處理實驗室
 
+886-4-22840441 ext 517
cjlu@dragon.nchu.edu.tw
 

盧重興
 
特聘教授
     
環境傳輸實驗室
 
+886-4-22840441 ext 525
clu@dragon.nchu.edu.tw
 

魏銘彥
 
特聘教授
     

莊秉潔
 
教授
     
空氣污染與水文氣候研究室
 
+886-4-22851206
tsuang@nchu.edu.tw
 

林明德
 
教授
     
環境系統分析實驗室
 
+886-4-22840441 ext 539
MDLin@nchu.edu.tw
 

林伯雄
 
教授
     
環境毒理實驗室
 
+886-4-22840441 ext 511
pohsiunglin@yahoo.com
 

 
特聘教授
     

廖文彬
 
副教授
     
環境復育實驗室
 
+886-4-22840441 ext 519
wpliao@nchu.edu.tw
 

望熙榮
 
副教授
     
Lab706
 
+886-4-22840441 ext 508
swang@dragon.nchu.edu.tw
 

張書奇
 
副教授
     
永續生物科技實驗室
 
+886-4-22840441 ext 513
shuchichang@nchu.edu.tw
 

 
副教授
     

陳佳吟
 
助理教授
     
環境材料化學實驗室
 
+886-4-22840441 ext 541
chiayingchen@nchu.edu.tw
 

吳向宸
 
助理教授
     
環境分子微生物實驗室
 
+886-4-22840441 ext 521
wusc@nchu.edu.tw