HOME 獎學金 研究表現優異
 
 
  獎學金名稱 獎助對象 名額 獎助金額 單位申請期限
                         
  01   中興工程科技研究發展基金會   博士生   1   30萬/年   7月(以系網頁公告日期為準)  
  02   台境企業股份有限公司獎學金 (獎勵參與國際研討會)   碩、博士生   5名   2萬元/人   4月(以系網頁公告為準)  
  03   仲禹工程顧問股份有限公司獎學金 (獎勵發表學術期刊論文)   碩、博士生   -   1萬2仟元/人, 6仟元/人   學術論文接受或刊登後兩個月內  
  04   富立業工程顧問股份有限公司獎學金 (獎勵發表學術期刊論文)   碩、博士生   -   1萬2仟元/人, 6仟元/人   學術論文接受或刊登後兩個月內  
 
 
上一頁
第 1 頁 / 共 1 頁